• https://www.facebook.com/turkistanbirligiorg
  • https://plus.google.com/+ademçevik/posts
  • https://www.twitter.com/turkistan1ligi
Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

HakkımızdaULUSLARARASI  TÜRKİSTAN BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
            Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi
            Derneğin Adı: “ULUSLARARASI  TÜRKİSTAN BİRLİĞİ DERNEĞİ” dir.
Derneğin Kısa adı “Türkistan Birliği” olarak kullanılacaktır.
            Derneğin merkezi İstanbul’dadır. 
          Madde 2- Derneğin Gayesi ve Gayeyi Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanları
          Tüm İnsanlığın insani hakları alanında dayanışma faaliyeti önceliklidir. Türkistan Bölgesi’nin,  Özbekistan vb. özgürleşmesi başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların insan hakları, dayanışma ve eğitim hakları derneğidir. Din, dil , ırk, mezhep ve siyasi ayrım gözetmeksizin savaş, doğal afet, işgal, devlet terörü, diktatörlük baskısı, açlık gibi sebeplerle yardıma muhtaç insanlara her türlü hukuki, tıbbi, temel gıda, insani, sosyal, kültürel, eğitim ve her alanda –hasta, sakat, yaralı, doğal afet ve de savaş sebebiyle evsiz parksız eğitimsiz kalan tüm muhacirlere, mazlumlara, muhtaçlara, mültecilere, yetimlere, dullara, şehid-gazi ailelerine insani ve hukuki yardımlar yapmak, dayanışmak ve ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak gayesiyle kurulmuştur.
          Dernek; zulüm ve işgal altındaki öncelikle Türkistan Bölgesi’nin,  Özbekistan vb.  yaşadığı sorunlarla, inancını yaşama hakkı, eğitim ve insan haklarıyla ilgilenmek ve mevcut durumla bağdaşacak şekilde sorunların çözümü için ilgili taraflarla yardımlaşmak, İslam dinini Kur’an-ı doğru anlamak, İslam’ı layık olduğu şekilde, Allah’ın (cc) tüm Müslümanlar ve insanlık için istediği izzet ve değerine ulaştırmak esaslarına dayalı olarak toplumun hareketliliğini yeniden canlandırma faaliyetlerinde bulunmak, yerel ve uluslararası gündemi yakından takip edip, Türkistan dostlarını ve Türkistan vatandaşları yararına iç ve dış politikadaki zorunlu gelişmelere ayak uydurmayı sağlayacak çalışmalarda bulunmak, bu gayreti basın ve yayın alanında öne çıkarmak, İslam Medeniyetinin dirilişini, siyasi değişimi, İslam inanışının zorunlu kıldığı temel hükümler ve değişmezler esasına dayalı İslam siyasetinin ana hatlarının belirlenmesi ya da İslam Dünyasının siyasetinin geniş hatlarının belirlenmesi için çalışmalar, emrimaruf yani kötülüğü engelleme ve iyiliği yayma gayesiyle kurulmuştur.  Dernek öncelikle Batı Türkistanlılar yani Özbekistanlılar, Tacikistanlılar, Türkmenistanlılar, Kırgızistanlılar, Kazakistanlılar, Güney Türkistanlılar/Afganistanlılar, Doğu Türkistanlılar, Kafkasya Bölgesi, Ortadoğu Bölgesi, Filistin, Suriye, Mısır vb İslam Dünyası ve insanlığın zulümden/darbecilerden ve diktatörlerden kurtuluşu için faaliyetler yapar. Gaye:Zulme/Diktatörlüğe/Darbeye/Şirke/Haksızlığa karşı susan DilsizŞeytan=BelhumAdal olmamak
           Diğer bir anlatımla dernek tüm yukarıdakilerin ışığında sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek gayesi ile kurulmuştur ve aşağıdaki faaliyetlerde bulunacaktır:
Hayatın farklı alanlarında Türkistanlıların, Türkistan Bölge halkının, Özbekler vb.,  yararına faaliyetlerde bulunmak.
Her türlü meşru yolla zulmü, işgali, diktatörlüğü ve devlet terörünü sona erdirmeye çalışmak. Ümmetin yaşadığı acı gerçeğe teslim olmama konusunda insanları bilinçlendirmek, Türkistan Bölgesinin tarihi kimliğinden ve İslam Medeniyeti’nden koparmak isteyen her türlü gücün karşısında ısrarla durmak. İslam ülkelerinin bir parçası olan Türkistan Birliği ve topraklarının bağımsızlığı konusunda hassasiyet göstermek. İslam Medeniyeti ve Kuran Neslini oluşturmak
Gönüllere İslam inancını yerleştirmek, İslam hukukunun hayatın her alanına yayılması ve evrenselleşmesi için dinin hakikat ve faziletlerini yaymak.
Müslümanlar arasında dayanışma ve kardeşlik temellerini güçlendirmek, Tefrika ve ihtilafı ortadan kaldırmak, mevcut çağın zaruret ve gereksinimlerine bağlı olarak diriliş-vahiy yoluna tevessül etmede Müslümanları doğru yöne çevirmek, birliğini korumak ve saflarını düzeltmek.
Farklı sosyal ve dini bağları bulunan Türkistan halkları arasında anlayış ve tolerans ruhunu yaymak, mezhebi farklılıkları gidermek ve birliği bozacak her tür eylemi bertaraf etmek.
İslam kültürünü yaymak ve bunları çağın ruhuna uygun biçimde her türlü vesile ile daha iyi düzeye ulaştırmak.
Mümkün olan tüm yollarla İslam ümmetinin mirasını yaşatmaya katkıda bulunmak.
İslami kültür bağlamında kadına önem vermek ve doğasına uygun biçimde topluma faydalı olmalarında kendilerine fırsatlar sunmak. Toplumu doğuran ve eğiten annelerin vahyin ışığında Kur’ani-İslami  hayata göre yetiştirmek,
İslam hukukunun belirlediği ve İslam hukuk yöntem bilimine uyacak şekilde medeni hukukun ele aldığı çerçevede evrensel insan haklarına önem vermek ve savunmak.
Gayrimüslimlere yönelik açık olan İslami bakışın ortaya konmasında hassasiyet göstermek.
Türkistan devletlerinin ve Bölgesinin yeniden yapılandırılması için her kesimden Türkistanlıları motive etme çalışmalarında bulunmak, diğer yandan da en iyi projeleri ortaya koyarak insanları bu konuda ikna etmek için çaba sarf etmek.
İslamî Siyasetin çizgilerini belirlemeye çalışmak ve İslam ümmetinin yararı doğrultusunda doğru süreci yakalamak için çaba harcamak. Tüm bu etkinliklerle arzuladığı hedef, zulümle, işgalle birlikte gelen zararları hafifletmek için Türkistan halkına ait kurumların öncü rol oynadığı bağımsız bir idareyle siyasi boşluğu doldurma çalışmaları yapmak ve işgalin ve diktatörlüğün Türkistan Müslümanları üzerindeki baskısını engellemek.                                                                                 
İslami bilgisel sistemlerin düzenlenmesi, düşünce yapısını ortaya koyan vizyon taşlarının belirlenmesi için gerekli olan çalışmalar yapmak. Türkistanlı ilim adamlarını ve eserlerini tanıtmak
Sorumluluk sahibi ilim adamı vasfına sahip Müslüman şahsiyetlerin ortaya çıkması için İslam kültürü ve öğretim sistemi üzerinde çalışmalar yapmak.
15.    Toplumda kişi ve kurumlar üzerinde aktif etki bırakan siyasi ve fikri söylemlerin oluşturulması ve kültür faaliyeti. Sevgi ve kaynaşmayı sağlayan, ihtilaf ve anlaşmazlık kalıntılarını gideren sosyal ilişkiler ve ıslah ve inkılab sisteminin geliştirilmesine çalışmak. Yerel, ulusal ve uluslararası arenada faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak.
16.    Türkistan Müslümanlarının medeniyetini, tarihini ve İslami kültürü, örfü ve adetlerini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak  
                           Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi-geliştirilmesi için kurslar-okullar ve eğitim-öğretim merkezleri açmak.
Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, araştırmalar yapmak
Gayesini gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurtiçi ve yurtdışından bağış kabul etmek,
Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya Kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak, Gıda Bankacılığı faaliyetlerinde bulunmak.
Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya Kuruluşlara üye olmak ve bu Kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
Gayesini gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, Gıda Bankacılığı yapmak.
Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
Derneğin gayesi ile ilgisi bulunan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum Kuruluşlarıyla ortak bir gayeyi gerçekleştirmek için plâtformlar, konseyler, komisyonlar, meclisler, komiteler, kurullar, koordinatörlükler, AR-GE merkezleri  oluşturmak
       Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, inancını yaşama hakkı, insan hakları, eğitim, eğitim hakları, hasta hakları, çocuk hakları, kadın hakları, kültür-sanat, sağlık, spor, turizm, tanıtma, tarih, sosyal, yardımlaşma ve dayanışma alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
Madde 3- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal/Fahri üyelik için bu şart aranmaz.
                Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
            Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
            Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir
            Madde 4- Üyelikten Çıkma
            Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
            Üyenin istifa dilekçesi yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
            Madde 5-Üyelikten Çıkarılma
            Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
            1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
            2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
            3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
            4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
            Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez
            Madde 6-Dernek Organları
            Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
            1-Genel Kurul,
            2-Yönetim Kurulu,
            3-Denetim Kurulu,
          4-Kurucular Kurulu, Derneğin Kurucularıdır.
          5-İstişare Kurulu, İstişare kurulu da genel kurulca seçilir.
Dernek ayrıca sivil toplum Kuruluşlarıyla ortak bir gayeyi gerçekleştirmek için plâtformlar, konseyler, komisyonlar, meclisler, komiteler, kurullar, araştırma merkezleri,  oluşturur.   Türkistan Meclisi, İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonu vb. kurullar oluşturur.
      
Madde 7- Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel Kurul;
       1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 
       2-Yönetim veya denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 
      Olağan genel Kurul, yılda bir, Mart ayında, yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.        
Genel Kurul toplantıya yönetim Kurulunca çağrılır. Denetim Kurulunun yazılı isteği üzerine de toplanabilir.
      Yönetim Kurulu, genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden ikisinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
        Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü  Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim Kurulu üyeleri veya yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 
Madde 8-  Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar gizli olarak yapılır. Oylamalarda  genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
 
Madde 9-Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
 Aşağıda yazılı hususlar genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.   
            1-Dernek organlarının seçilmesi,
            2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
            3-Yönetim ve denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim Kurulunun ibrası,
            4-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
          5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
            6-Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
            7-Dernek yönetim ve denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
            8-Derneğin federasyona vb kuruluşlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
            9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışı Kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
            10-Derneğin vakıf kurması,
            11-Derneğin fesih edilmesi,
            12-Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
          Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
           üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organıdır.
            Madde 10- Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
            Yönetim Kurulu, yedi asil ve beş yedek üye olarak genel Kurulca seçilir.
Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak genel başkan, iki genel başkan yardımcısı, genel sekreter, genel muhasib ve GYK üyeleridir. İstişare ve Denetimdekiler toplantıya katılabilir ama oy kullanamaz
            Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısının hazır bulunması ile yani dört kişi ile toplanabilir. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ile alınabilir. Oylar eşitse başkan 2 oy kullanır
            Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 
            Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
            Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
            1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
            2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel Kurula sunmak,
            3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel Kurul onayına sunmak
            4-Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
            5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
            6-Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
            7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel Kurula sunmak,
            8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
            9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
            10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
            Madde 11-Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
          Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel Kurulca seçilir.
            Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.;
        Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve gayenin gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim Kuruluna ve toplandığında genel Kurula sunar.  Denetim Kurulu; gerektiğinde genel Kurulu toplantıya çağırır.
 Madde 12-Derneğin Gelir Kaynakları
             Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
            1-Üye Aidatı 5 TL. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir
            2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. 7-Diğer gelirler.       
            Madde 13- Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
  Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip
eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıdaki duruma bağlı kalmaksızın yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğindeki usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler Dernekte, asgari olarak tutulması gerek defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki  Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.  Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi  İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
            Madde 14- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. Dernek tarafından kişi, kurum veya Kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya Kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Alındı Belgeleri   Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi  Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;  Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Madde 15- Beyanname Verilmesi
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de ki) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
Madde 16- Bildirim Yükümlülüğü 
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
       
         Genel Kurul Sonuç Bildirimi  Olağan veya olağanüstü genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel Kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
          Taşınmazların Bildirilmesi Derneğin taşınmazları tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
              Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
        Değişikliklerin Bildirilmesi  Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
            Madde 17- Temsilcilikler Açma
Dernek, gerekli gördüğü il, ilçe, belde, mahallelerde gayesini gerçekleştirmek için yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, genel Kurulda temsil edilmez. Fahri/Gönüllü Temsilcilerin üye olma zorunluluğu yoktur.
Madde 18- Derneğin İç Denetimi
   Dernekte genel Kurul, yönetim Kurulu veya denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim Kurulu veya bağımsız denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya yönetim Kurulu, gerekli hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim Kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Madde 19- Derneğin Borçlanma Usulleri   
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
               Madde 20-Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Tüzük değişikliği genel Kurul kararı ile yapılabilir.  Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
            Madde 21- Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
             Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel Kurula katılma             
hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması
sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 
          Tasfiye İşlemleri  Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. 
    Tasfiye süresi işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde ULUSLARARASI  TÜRKİSTAN BİRLİĞİ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır
Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu Kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye Kurulu sıfatıyla son yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
            Madde 22- Dernek Kurucular Kurulu
1. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiyeli ,   Adem ÇEVİK                                                     
2. Kurucu Yönetim Kurulu BaşkanVekili, Özbekistanlı,Prof. Alibey YOLYAHŞİ                          
3. Kurucu  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiyeli,  Süleyman KILINÇ                      
4. Kurucu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiyeli, Sami ERDOĞAN                        
5. Kurucu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,  Türkiyeli, M. Zeki CEVAHİRCİ                          
6. Kurucu  Yönetim Kurulu Üyesi, G. Sekreter, Türkiyeli ,  Adem AKYOL        
7. Kurucu  Yönetim Kurulu Üyesi,  G. Muhasib,Özbek,   Sajida YUSUFOVA
                           
                        
 
                     
 
     Madde 23- Hüküm Eksikliği
 
            Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümler ve uluslararası evrensel hukuk ilkeleri uygulanır.
 
Geçici Madde 1-İlk genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.         
           
            Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
 
1.   Yönetim Kurulu Başkanı,                  Adem ÇEVİK                                                                       
2.  Yönetim Kurulu Başkan Vekili,         Prof. Dr.   Alibey YOLYAHŞİ                 
                                 
3. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,       M. Zeki CEVAHİRCİOĞLU       
4.   Yönetim Kurulu Üyesi, G. Sekreter,       Adem AKYOL                            
5. Yönetim Kurulu Üyesi, G. Muhasib,       Sajida YUSUFOVA        

6. Yönetim Kurulu Üyesi,                    Sami ERDOĞAN

7. Yönetim Kurulu Üyesi,                    Hasan ÖZTÜRK
        
 
 
 
ULUSLARARASI  TÜRKİSTAN BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 23 (Yirmiüç madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir
 
Dernek Kuruluşu Kütük no. 34-197-0081. Kongrede seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz:
--------------------------------------------------------------------------------

1.   Yönetim Kurulu Başkanı, Âdem ÇEVİK ,05322033274                                                                      
2.  Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Prof. Dr.   Alibey YOLYAHŞİ, 05396742587                      
3.  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yusuf YUSUFOĞLU, 05074694795

4. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Murat URSAVAŞ, 05324747317
                                
5. Yönetim Kurulu BaşkanYard, M. Zeki CEVAHİRCİOĞLU, 05325649365       
6.   Yönetim Kurulu Üyesi, G. Sekreter,  Av. Yakub ATEŞ 05323830511

7. Yönetim Kurulu Üyesi, G. Muhasib, Âdem AKYOL, 05055954534  

8. Yönetim Kurulu Üyesi,  Yusuf GÜRLEK, 05322373109

9. Yönetim Kurulu Üyesi,  Dr. Emel TEMEL, 05556688694

10. Yönetim Kurulu Üyesi,  Muhammed Ali AKMAN, 05306664542

11. Yönetim Kurulu Üyesi, imdat GEYVE, 05375670104

12. Yönetim Kurulu Üyesi, Süleyman KILINÇ, 05061358460

13. Yönetim Kurulu Üyesi, HAMİD ÇULHA, 05335214910

14. Yönetim Kurulu Üyesi, HASAN ÖZTÜRK, 05056671601

15. Denetim Kurulu Başkanı, SAJIDA YUSUPOVA

16. Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fatih AKIN

17. Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Büşra ÇEVİK, 05345517822

18. Denetim Kurulu Üyesi, Mustafa İBRAHİMOĞLU

19. Denetim Kurulu Üyesi, Bahadır JABBAROVA
 
20. Gençlik Komisyonu Başkanı, Burak Tayyib ÇEVİK, 05313973356

Türkistan Birliği Genel Merkezi
www.TurkistanBirligi.org www.TurkistanDernegi.org
Tel.+905322033274-  +905322467411
Merkez: istanbul Üsküdar, Dr. Fahri Atabey Cad. 59/A 

kOORDİNATÖRLERİMİZ:

Pendik:MuhammedAli AKMAN,T05306664542 Kaynarca,Çamçeşme,
Fatih: M.Zeki Cevahircioğlu, Tel:05325649365 Fevzipaşa28/92
Beylikdüzü: Alibey Yolyahşi Tel.05549873294
Ümraniye: Av. Yakub ATEŞ Tel:05323830511
Çekmeköy, Hamid Çulha,Tel05335214910

GaziAntep: Bahadır Jabbarov, Tel: 05399358044 Şahinbey 
Sakarya: İmdat Geyve, Tel: 05375670104 Bulvar Pasajı No.2
Bolu: Hasan Çevik, 05322898515
Ağrı, Hasan Öztürk, Tel.05056671601
Ankara, İrfan Olucak, 05372034998
turkistandernegi@gmail.com 
www.twitter.com/turkistan1ligi
www.facebook.com/turkistanbirligiorg


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret31056
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar4.71184.7307
Euro5.46295.4848
Hava Durumu
Anlık
Yarın
18° 26° 14°
Saat